LECRON INDUSTRIAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

300343 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu LECRON INDUSTRIAL

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại LECRON INDUSTRIAL 1.91 B CNY, và năm trước đó — 1.69 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia