FIBOCOM WIRELESS IFIBOCOM WIRELESS IFIBOCOM WIRELESS I

FIBOCOM WIRELESS I

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

300638 nguyên tắc cơ bản

FIBOCOM WIRELESS I tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 300638 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.10 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.45%