PONY TESTING INTER

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

300887 nguyên tắc cơ bản

PONY TESTING INTER tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 300887 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.70 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.28%