ZHEJIANG ZOENN DES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

300901 nguyên tắc cơ bản

ZHEJIANG ZOENN DES tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 300901 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.10 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.56%