JIANGSU TONGXINGBA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

301339 nguyên tắc cơ bản

JIANGSU TONGXINGBA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 301339 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.17 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.99%