222

THE POWER AND WATER UTILITY COMPANY FOR JUBAIL AND YANBU

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2083 nguyên tắc cơ bản

THE POWER AND WATER UTILITY COMPANY FOR JUBAIL AND YANBU tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.10 SAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.55%