ARRIYADH DEVELOPMENT CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4150 nguyên tắc cơ bản

ARRIYADH DEVELOPMENT CO. tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.25 SAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.14%