ELM CO

7203TADAWUL
7203
ELM COTADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

7203 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ELM CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 7203 là 30.16B SAR. EPS TTM của công ty là 10.58 SAR, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 36.42.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu