AL-RAJHI COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE

8230 TADAWUL
8230
AL-RAJHI COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8230 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AL-RAJHI COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 8230 là 3.164B SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu