NATIONAL BUILDING AND MARKETING CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9510 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính NATIONAL BUILDING AND MARKETING CO., bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 9510 trong nửa năm trước là 316.46 M SAR và thấp hơn 6.62% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H1 23 là 26.24 M SAR.

Q3 '21
Q4 '21
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: SAR
Q3 '21
Q4 '21
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY