NATIONAL BUILDING AND MARKETING CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9510 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NATIONAL BUILDING AND MARKETING CO.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Saudi Arabia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NATIONAL BUILDING AND MARKETING CO. 639.67M SAR, và năm trước đó — 660.28M SAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia