AAA

ARYT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ARYT nguyên tắc cơ bản

ARYT tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ARYT được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.12 ILS. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.19%