BBB

BRIMAG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BRMG nguyên tắc cơ bản

BRIMAG tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BRMG được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.74 ILS. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.84%