BRIMAG

BRMG TASE
BRMG
BRIMAG TASE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BRMG

Tóm tắt tài chính của BRIMAG với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BRMG là 351.173M ILS. EPS TTM của công ty là 5.81 ILS, tỷ suất cổ tức là 20.36% và P/E là 5.97.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu