BBB

BRAND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BRND nguyên tắc cơ bản

BRAND tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.06 ILS. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.77%