BBB

BRAND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BRND nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính BRAND.

Tỷ lệ giá trên doanh số của BRND là 0.41. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 6.11. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 250.00 người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: ILS
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ