DAN HOTELS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DANH nguyên tắc cơ bản

DAN HOTELS tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.20 ILS. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.78%