DAN HOTELSDAN HOTELSDAN HOTELS

DAN HOTELS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DANH nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính DAN HOTELS, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của DANH trong quý trước là446.83 M ILS, và cao hơn 29.23% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 36.69 M ILS.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: ILS
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY