NICENICENICE

NICE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NICE nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính NICE, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của NICE trong quý trước là2.42 B ILS, và cao hơn 1.42% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 389.77 M ILS.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: ILS
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY