BR. HOLDINGS CORPORATION
1726 TSE

1726
BR. HOLDINGS CORPORATION TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của BR. HOLDINGS CORPORATION với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1726 là 22.541B. EPS TTM của công ty là 52.73, lợi tức cổ tức là 2.40%, và P/E là 9.65.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền