ASO FOAM CRETE CO

1730 TSE
1730
ASO FOAM CRETE CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1730 financial statements

Tóm tắt tài chính của ASO FOAM CRETE CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1730 là 2B. EPS TTM của công ty là 34.13, lợi tức cổ tức là 1.71%, và P/E là 17.14.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền