MASARU CORPORATION

1795 TSE
1795
MASARU CORPORATION TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1795 financial statements

Tóm tắt tài chính của MASARU CORPORATION với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1795 là 3.124B. EPS TTM của công ty là 349.72, lợi tức cổ tức là 2.23%, và P/E là 10.05.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền