DAISUE CONSTRUCTION CO

1814 TSE
1814
DAISUE CONSTRUCTION CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1814 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của DAISUE CONSTRUCTION CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1814 là 9.344B. EPS TTM của công ty là 170.36, lợi tức cổ tức là 4.49%, và P/E là 5.14.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền