S. ISHIMITSU & CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2750 nguyên tắc cơ bản

S. ISHIMITSU & CO LTD tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 28.00 JPY, hãy mua trước 28 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.66%