222

SATO FOODS INDUSTRIES CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2814 nguyên tắc cơ bản

SATO FOODS INDUSTRIES CO tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 22.00 JPY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.89%