NEXON CO LTD
3659 TSE

3659
NEXON CO LTD TSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của NEXON CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 3659 là 2.031T. EPS TTM của công ty là 59.07, lợi tức cổ tức là 0.22%, và P/E là 40.47. Ngày thu nhập tiếp theo NEXON CO LTD là Tháng Tám 11, ước tính là 17.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền