JIG-SAW INC
3914 TSE

3914
JIG-SAW INC TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của JIG-SAW INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 3914 là 59.406B. EPS TTM của công ty là 40.35, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 226.94.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền