ADVANTEST CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6857 nguyên tắc cơ bản

ADVANTEST CORP tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 17.50 JPY, hãy mua trước 28 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.49%