NISHI-NIPPON RAILROAD CO

9031 TSE
9031
NISHI-NIPPON RAILROAD CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

9031 financial statements

Tóm tắt tài chính của NISHI-NIPPON RAILROAD CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 9031 là 226.268B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền