BROOKFIELD BUSINESS CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BBUC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BROOKFIELD BUSINESS CORPORATION

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Úc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BROOKFIELD BUSINESS CORPORATION 5.19 B CAD, và năm trước đó — 5.50 B CAD.

Theo nguồn
Theo quốc gia