BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L P PFD LTD PARTNERSHIP UNIT CL A SER 18BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L P PFD LTD PARTNERSHIP UNIT CL A SER 18BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L P PFD LTD PARTNERSHIP UNIT CL A SER 18

BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L P PFD LTD PARTNERSHIP UNIT CL A SER 18

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BEP.PR.R nguyên tắc cơ bản

BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L P PFD LTD PARTNERSHIP UNIT CL A SER 18 tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BEP.PR.R được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.34 CAD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.90%