IMPERIAL OILIMPERIAL OILIMPERIAL OIL

IMPERIAL OIL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IMO nguyên tắc cơ bản

IMPERIAL OIL tổng quan về cổ tức

Cổ tức của IMO được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.60 CAD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.30%