PRIMO WATER CORPORATION CANADA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PRMW nguyên tắc cơ bản

PRIMO WATER CORPORATION CANADA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của PRMW được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.11 CAD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.13%