SANTACRUZ SILVER MINING LTD

SCZTSXV
SCZ
SANTACRUZ SILVER MINING LTDTSXV
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SCZ nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SANTACRUZ SILVER MINING LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SCZ là 153.354M CAD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu