TRIFECTA GOLD LTD

TG TSXV
TG
TRIFECTA GOLD LTD TSXV
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính TG

Tóm tắt tài chính của TRIFECTA GOLD LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TG là 5.206M CAD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu