CAN THO MINERAL & CEMENT JSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CCM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CAN THO MINERAL & CEMENT JSC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Vietnam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CAN THO MINERAL & CEMENT JSC 1.26T VND, và năm trước đó — 944.28B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia