SAI SON CEMENT JSC

SCJUPCOM
SCJ
SAI SON CEMENT JSCUPCOM
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SCJ nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SAI SON CEMENT JSC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SCJ là 155.14B VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu