TRANSP INV & CON (VIETNAM)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TVG nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TRANSP INV & CON (VIETNAM)

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Việt Nam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TRANSP INV & CON (VIETNAM) 71.68 B VND, và năm trước đó — 30.26 B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia