BITCOIN GROUP SEBITCOIN GROUP SEBITCOIN GROUP SE

BITCOIN GROUP SE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADE nguyên tắc cơ bản

BITCOIN GROUP SE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ADE được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.10 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.17%