DEUTSCHE BOERSE NA O.N

DB1 XETR
DB1
DEUTSCHE BOERSE NA O.N XETR
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính DB1

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính DEUTSCHE BOERSE NA O.N.

Tỷ lệ giá trên doanh số của DB1 là 6.41. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 8.14. Kể từ 2021, họ đã tuyển dụng 10.20k người.

Hiện tại
Chỉ số chính
Tổng số Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành
Cổ phiếu lưu động đang lưu hành
Số lượng Nhân viên
Số lượng cổ đông
Tỷ lệ định giá
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Hệ số giá trên sổ sách
Giá trị doanh nghiệp
Tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên EBITDA
Tỷ suất lợi nhuận
Hệ số thu nhập trên tài sản %
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu %
Hệ số thu nhập trên tổng vốn đầu tư %
Biên lợi nhuận gộp %
Biên lợi nhuận hoạt động %
Hệ số Biên lợi nhuận trước lãi vay và thuế EBITDA %
Biên lợi nhuận ròng %
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nhanh
Tỉ lệ hiện tại
Doanh thu hàng tồn kho
Doanh thu tai sản
Hệ số thanh toán nợ
Tỷ lệ nợ trên tài sản
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu
Chỉ số nợ dài hạn trên tổng tài sản