ERICSSON B (FRIA)

ERCB XETR
ERCB
ERICSSON B (FRIA) XETR
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ERCB

Tóm tắt tài chính của ERICSSON B (FRIA) với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ERCB là 32.734B EUR. EPS TTM của công ty là 0.59 EUR, tỷ suất cổ tức là 1.94% và P/E là 16.80. Ngày thu nhập tiếp theo của ERICSSON B (FRIA) là 25 Tháng 1, ước tính là 0.20 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền