NAGARRO SE NA O.N

NA9 XETR
NA9
NAGARRO SE NA O.N XETR
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính NA9

Tóm tắt tài chính của NAGARRO SE NA O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NA9 là 1.639B EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu