VOLKSWAGEN AG VZO O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VOW3 nguyên tắc cơ bản

VOLKSWAGEN AG VZO O.N. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của VOW3 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 8.76 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.63%