dungnguyen.gkfx

AUDUSD - 21/06/2018

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm xoay: 0,7390

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7390 với mục tiêu 0,7345 & 0,7325.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7390, có thể tới 0,7410 & 0,7425.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 0,7390 khả năng quay về 0,7345 là rất lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.