khanhdat

AUDUSD dài hạn

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
xu hướng chính là xu hướng xuống.thời gian và biên độ chưa đủ.theo ưu tiên đánh xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.