dinhchien

AXY (AUD INDEX) - Long at H4

Giá lên
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
* 50% for all predicting.
- Weekly: Pinbar for rejection.
- Daily: Divergence at MACD-H và RSI, ATR up
- H4: break up the EMA 20

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.