dinhchien

BXY - Hold to buy GBP continue

Giá lên
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
- Daily:
+ Head & Shoulder occurs at wave 5 Elliot . =] + MACD divergence.
- H4, H1:
+ Indicator: MACD , RSI has a strong buy.
+ Price channel is broken.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.