JD_Freedom

BTC: TARGET TIẾP THEO 18K4 ⛔️⛔️

Giá lên
BINANCE:BTCUSD.P   BTC Perpetual Futures Contract
⛔️⛔️AE chú ý
BTC đã lấy cung 17k3 và đang tiếp tục tăng thì khả năng vùng này ko còn hiệu lực để cản giá.
Mục tiêu tiếp theo là 18k4.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.