Forex9999

Sell BTC khi BTC chạm 10k

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Mốc 10k là ngưỡng cản cứng và tâm lý
- Quy tắc Sell BTC khi BTC trên 10k, buy khi giá BTC dưới 10k, như vậy là rất an toàn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.