NangSaigon8568

DXY retest trend

NangSaigon8568 Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đã có cú break mạnh mẽ ra khỏi trend giảm trước đó và đã tạo 1 nến đỉnh nên sẽ ngay lập tức quay về test lại trend và khu vực hỗ trợ phía dưới ở 96.87-96.93
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.